Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Tender&Cute

Obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Sklep internetowy działający pod adresem TenderAndCute.com jest własnością Perfect Solution Michał Wierzbicki , z siedzibą w Wielgolas Duchnowski 71s, 05-074 Halinów wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Halinowa pod numerem 2714, posiadającą numer NIP 952-199-88-62, REGON: 141677851, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

Rachunek bankowy: mBank 26 1140 2004 0000 3902 7602 7504

Dane korespondencyjne: Tender&Cute, Wielgolas Duchnowski 71s, 05-074 Halinów

Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@tender.sklep.pl biuro +48 506 036 607,

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą TenderAndCute.com pod adresem internetowym www.tender.sklep.pl, zwanego dalej „Sklepem”, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu.

Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu, zwanym dalej „Nabywcą”.

 1. Postanowienia ogólne

a)      Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest: 
I) wypełnienie formularza zamówienia – dla Nabywców nie korzystających z usługi konta w Sklepie, bądź
II) złożenie zamówienia po zarejestrowaniu się do usługi konta Sklepu

b)      Nabywcą produktów dostępnych w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej „Nabywca”).

c)      Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach, po uprzedniej akceptacji Sklepu możliwa jest wysyłka towaru do krajów Unii Europejskiej, wyłącznie poprzez firmę kurierską.

d)      Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

 1. Oferta Sklepu

a)      Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

b)      Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak danych dotyczących kosztów wysyłki, które zostaną skalkulowane i podane do wiadomości Nabywcy przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia, wraz z wszystkimi innymi dodatkowymi kosztami (o ile takie wystąpią). Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca dla Nabywcy w momencie złożenia przez niego zamówienia.

c)      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w ofercie, co nie może jednak negatywnie wpływać na dokonane zamówienie.

d)      Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.

e)      Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.

f)       Każdy towar zakupiony w Sklepie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa jest fabrycznie nowy, wolny od wad i posiada oryginalne metki.

g)      Sklep sprzedaje produkty wyłączone z dyrektywy TOYS 2009/48/WE, tj. przedmioty kolekcjonerskie, ozdoby, przedmioty ręcznie robione (ludowe), tym samym nie noszą oznaczenia CE i nie są przeznaczone do zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia.

h)      W przypadku jeśli towar jest towarem wyłączonym z dyrektywy TOYS 2009/48/WE jest to ujęte w opisie przedmiotu.

i)       Jeżeli towar posiada gwarancję producenta lub importera, Nabywca wraz z towarem otrzyma stosowny dokument gwarancyjny. Nabywca może również w każdym momencie zapytać Sprzedawcę o warunkach gwarancji wysyłając w tym celu wiadomość e-mail pod adres: kontat@tender.sklep.pl .

 1. Realizacja zamówienia

a)      Przed finalnym złożeniem zamówienia Nabywca będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmować będzie m.in. poszczególne elementy zamówienia (towary) oraz wszystkie koszty obciążające Nabywcę, w tym cenę jednostkową oraz łączną (tj. z podatkiem), wartość ewentualnych upustów oraz dokładne koszty dostawy.

b)      Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Nabywcy podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie. Poza tym informacja może być również przesłana do Nabywcy poprzez wiadomość SMS na numer telefonu podany przez Nabywcę. Nabywca zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.

c)      Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wyniósł on maksymalnie:

                                                              i.      48 h od momentu wpłynięcia należności za dane zamówienie na konto rachunku bankowego Sprzedawcy;

                                                            ii.      Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

d)      W przypadku towarów, które w opisie posiadają informację o terminie sprowadzenia towaru z magazynu zewnętrznego lub od importera bądź z hurtowni, przykład informacji: "Dostępność: wysyłamy 5- 10 dni", bądź "Dostęność: wysyłąmy w 48h" (h, oznacza ilość godzin.) -  czas realizacji zamówienia wydłuża się o najdłuższy czas podany w opisie zamówionych produktów. Do wszystkich pozostałych towarów, które nie mają żadnej z powyższych informacji zastosowanie ma czas realizacji z pkt. 3.3.

e)      Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane w przeciągu 48 h licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.

f)       W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub wyczerpania asortymentu, Nabywca zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.

g)      Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji lub mechanizmów zawartych na stronach Sklepu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

h)      Korektę do zamówienia Nabywca może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji przez Sprzedawcę, co nie wyłącza prawa Nabywcy do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa. Nabywca powinien złożyć korektę zamówienia drogą mailową, a do swej ważności korekta taka musi zostać potwierdzona mailowo przez Sprzedawcę.

i)       Zamówienie wysłane przez Sprzedawcę nie może być anulowane z zastrzeżeniem wypadków opisanych w niniejszym Regulaminie.

j)       W indywidualnych przypadkach, zaakceptowanych przez Sprzedawcę można także anulować zamówienie opłacone lecz jeszcze niewysłane przez Sprzedawcę.

k)      Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep powiadomi o tym Nabywcę za pomocą e-maila lub SMS (w miarę możliwości).

 1. Koszt i sposób dostawy

a)      Dostawa zamówienia odbywa się za pomocą:
- Poczty Polskiej;
- Kuriera DPD;
- Systemu obsługi przesyłek kurierskich (sendit lub apaczka).

b)      Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia. Informacje o zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Nabywcy drogą e-mailową, po złożeniu zamówienia na adres podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.

c)      Nabywca w miarę możliwości powinien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca w miarę możliwości powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

d)      Koszt odesłania do Sprzedawcy przesyłki w przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa rękojmi pokrywa Sprzedawca - w takim przypadku Sprzedawca bardzo prosi o wcześniejszy kontakt zainicjowany przez Nabywcę ze Sprzedawcą pod nr tel. +48 506 036 607 lub e-mail: sklep@tenderandcute.com, w celu uzgodnienia warunków i terminów przesłania wadliwego towaru do Sprzedawcy.

e)      Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie, wg taryfikatora firmy kurierskiej. Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.

 1. Sposoby płatności

a)      Nabywca może dokonać płatności w następujący sposób:

a.       Przelewem na konto bankowe: mBank 26 1140 2004 0000 3902 7602 7504, tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia.

b.      Poprzez bezpieczny system DialCom24 Sp. z o.o. (przelewy24.pl),

c.       Poprzez „Płatności Shoplo” gdzie podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

d.      Kartą płatniczą za pośrednictwem płatności online Blue Media S.A., tj.

                                                                                      i.      Visa

                                                                                    ii.      Visa Electron

                                                                                  iii.      MasterCard

                                                                                  iv.      MasterCard Electronic

                                                                                    v.      Maestro

b)      Po otrzymaniu zapłaty Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji za pomocą wiadomości e-mail. W przypadku braku wpłaty należności na rachunek bankowy Sprzedawcy w przeciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o której mowa w pkt 3.2 powyżej, zamówienie będzie uznawane za niezłożone.

 1. Odstąpienie od umowy

a)      Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

b)      Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

c)      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, tj. wzorem stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu (formie zgodnej z Prawem konsumenckim).

d)      Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

e)      W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

f)       Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

g)      Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

h)      Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

i)       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

j)       Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

k)      Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

l)       W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Nabywcy.

m)   Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

n)      Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

o)      Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

p)      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi (zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego ) w odniesieniu do umów: 
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
g) zawartej w drodze aukcji publicznej,
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Reklamacje

a)      Nabywcy służy prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

b)      Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji lub złego dopasowania towaru (o ile ma to zastosowanie).

c)      Nabywca powinien odesłać reklamowany towar w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i żądaniem dotyczącym zakupionego towaru, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy.

d)      Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

e)      Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: Tender&Cute, Wielgolas Duchnowski 71s, 05-074 Halinów z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

a)      Nabywca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy

b)      Szczegółowe informacje odnośnie zasad dostępu do procedur opisanych w ust. 1 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – lista powyższych jest dostępna pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

c)      Dodatkowe informacje przydatne dla Nabywcy w celu skorzystania z możliwości objętych niniejszym tytułem są dostępne pod następującymi adresami: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 1. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Nabywcę jest Sprzedający.
  2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
  3. Sklep przetwarza dane tylko i wyłącznie w zakresie na jaki Nabywca wyraził zgodę.
  4. Nadrzędnym celem przetwarzania danych jest realizacja złożonego zamówienia, braki podstawowych danych lub brak zgody na ich przetworzenie uniemożliwia realizację zamówienia.
  5. Nabywca ma prawo w dowolnym momencie na zmianę lub usunięcie swoich danych osobowych.
  6. Sklep zobowiązuje się do dostosowywania działania sklepu, regulaminu oraz niniejszej polityki prywatności do obowiązujących norm prawnych.
  7. Sprzedający przetwarza za zgodą Nabywcy jedynie niezbędny, minimalny zakres danych osobowych w celu przeprowadzenia działania nadrzędnego jakim jest realizacja zamówienia.
  8. Brak zgody lub zmiana minimalnych danych osobowych niezbędnych do wykonania wymienionych w niniejszym regulaminie czynności uniemożliwia wykonanie tejże czynności.
  9. Niniejszym potwierdzamy, że nasz sklep i jego działania są zgodne z następującymi przepisami:
   1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanej dalej RODO,
   2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
  10. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://tender.sklep.pl/strona/polityka_prywatnosci
 1. Postanowienia końcowe

a)      Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na np. ważny interes Sprzedawcy lub Nabywców, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywców. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie obowiązują od momentu zaakceptowania przez nich tak zmienionego Regulamin. Sprzedawca zastrzega, że w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie, pewne funkcje Sklepu lub nawet możliwość dokonywania zakupów w Sklepie mogą być ograniczone lub nawet niemożliwe do momentu akceptacji zmienionego Regulaminu, co jednak nie stosuje się do już zamówionych towarów.

b)      Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie).

c)      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

d)      Dane właściciela sklepu: TenderAndCute.com
Perfect Solution Michał Wierzbicki
Wielgolas Duchnowski 71s 05-074 Halinów
NIP: 952-199-88-62
REGON: 141677851
e-mail: sklep@tenderandcute.com
kontakt: Telefon +48 506 036 607

e)      Dane korespondencyjne sklepu: TenderAndCute.com
TenderAndCute.com
Wielgolas Duchnowski 71s 05-074 Halinów
z dopiskiem: sklep Tender&Cute
e-mail: sklep@tenderandcute.com
kontakt: Telefon +48 506 036 607
Regulamin obowiązuje od dnia 02.02.2016 roku.

 

 

 1. Załącznik nr.1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

TenderAndCute.com
Perfect Solution Michał Wierzbicki
Wielgolas Duchnowski 71s 05-074 Halinów
NIP: 952-199-88-62
REGON: 141677851
e-mail: sklep@tenderandcute.com
kontakt: Telefon +48 506 036 607

przesyłkę nadaj na adres:

TenderAndCute.com
Wielgolas Duchnowski 71s
05-074 Halinów

Ja ............................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych* rzeczy:

........................................................................................,

…………………………………………………………,

…………………………………………………………,

numer oferty/zamówienia* ............................................,

Data zawarcia umowy to.................................................,

data odbioru ...................................................................,

 

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

(*) – niepotrzebne skreślić

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl